ระบบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของกรมบัญชีกลาง
หลักสูตร CGIA สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมบัญชีกลาง
           
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) 
าวน์โหลด เอกสาร (ฉบับล่าสุด)http://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/f283cb80463f7bc68fd18f0e6f44e6cc/CGIA+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+58+%281%29+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2+1.pdf?MOD=AJPERES
กำหนดวันเวลาและสถานที่ การจัดทดสอบ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558http://www.cgd.go.th/wps/wcm/connect/f283cb80463f7bc68fd18f0e6f44e6cc/CGIA+%E0%B8%9B%E0%B8%B5+58+%281%29+%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2+1.pdf?MOD=AJPERES

การฝึกอบรมหลักสูตร CGIA ของหน่วยงานภาครัฐ

1. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ระดับพื้นฐาน  หลักสูตร Fundamental
2. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance
3. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management
4. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate  ด้าน Information Technology
5. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting


6. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance

7. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and Management

    ลงทะเบียนสมัคร


8. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology
    ลงทะเบียนสมัคร

9. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting
    ลงทะเบียนสมัคร

10. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน (CGIA) ระดับรวบยอด  หลักสูตร Comprehensive